( 16/08/2018 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText

   


   Språkløyper 2018 -2020

   Utviklings - og kompetansehevingsprosjekt

  edf40wrjww2utHPContent:FullText


  Språkløyper inneholder 3 kompetanseutviklingspakker som skal gjennomføres i løpet av de neste 2 årene.


  Språkhverdag

  Alle barn har en språkhverdag som er ulik andres språkhverdag. Barnets språkhverdag både former og setter rammer for barnets språkutvikling. Vet du for eksempel at 5-åringene er blant dem som har minst samtaletid med voksne i barnehagen?

  Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.

  Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet økt kunnskap om hvordan å:

  • bruke språklig deltakelse som drivkraft for språkutvikling

  • legge til rette for og ta i bruk barns språklige erfaringer

  • ha et blikk for språk som kan bidra til trygghet i pedagogiske valg i språkarbeidet for hele barnegruppen

   

  Språk og leseaktiviteter

  Lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling, viser skandinavisk barnehageforsking. For å lykkes i arbeidet med barns språk er det avgjørende å implementere språk og leseaktiviteter i hverdagen.

  Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.

  Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet:

  • økt kunnskap om barns språklæring

  • erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk

  • trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for alle

   

  Språkvansker

  Forskning viser at det er sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker, og at utfordringene starter allerede tidlig i barnehagealderen. Forskning viser også at barn med språkvansker har økt risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Det er derfor viktig at vi oppdager dem og setter inn tiltak så tidlig som mulig.

  Målet med kompetanseutviklingspakken er å styrke det daglige arbeidet med språklæring.

  Gjennom arbeid med språkvanskepakken får barnehagepersonalet

  • økt kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de kan komme til uttrykk

  • erfaringer med dynamiske arbeidsformer

  • erfaring med hvordan de kan fremme språklig deltakelse for barn med språkvansker.