( 16/08/2018 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText  Tilknytning/sosial kompetanse

  Tilvenning - Jåttåmodellen

  Arbeid med sosial kompetanse 


  edf40wrjww2utHPContent:FullText


  «Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov» (R17:22).

   

  Tilvenning i barnehagen - Jåttåmodellen

  Når et barn starter i barnehagen kan det være første gang foreldrene overlater en del av omsorgen og ansvaret for barnet til andre. Det er viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at den avgjørelsen de har tatt er riktig og til beste for barnet. Om barnet og familien trives i hverdagen vil i stor grad være avhengig av om barnehagen sammen med foreldrene løser dette på en god måte. For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv oppstartsmodell, inspirert av Jåttåmodellen som er utviklet i Jåttå barnehage i Stavanger. Modellen brukes hovedsakelig for de yngste under 3 år, men deler av den brukes også for barn over 3 år. For barn under 3 år er det viktig å sette av fem hele dager til oppstarten. For barn over 3 år har vi tilvenning fra 1-3 dager etter barnets behov og etter avtaler med foreldrene. Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på basen, for å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet.

  Hvor lang tid barna trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan det blir møtt av de ansatte i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt, og vil få en kontaktperson, det vil si en voksen som har spesielt ansvar for barnet og kontakten med foreldrene i tilvenningsperioden. Ingen barn/foreldre er like og derfor er det umulig å gi råd som passer for alle, men vi ønsker at hvert barn og foreldrepar skal bli møtt ut fra sine behov.

  Å ha noen kjente ting i barnehagen gjør ofte oppstarten bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barnet om dere tar med dere bilder av familien og det som er trygt for barnet, eksempelvis klut eller kosedyr.

  Erfaring viser at noen foreldrepar  ønsker å være tilstede begge tilvenningsperioden. Dersom dette er et ønske, kontakt oss og avtal først. På enkelte baser kan det føre til at det blir mange voksne, noe som igjen kan skape utrygghet for barna.

  - Ved oppstart er foreldre til stede sammen med barnet i fem hele dager

  - Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvaret for barnet i lek, stell og måltid

  - Kontaktpersonen fra barnehagen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis

  - Startsamtale med baseleder

  - Oppstart  med opptil 3-barn som starter samtidig

     


   

   

  Pedagogisk materiell vi bruker dette barnehageåret


  Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. Serien tar utgangspunkt i kjente situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme, og gir barna enkle modeller for konfliktløsning. Base 3 og de yngste på base 4 bruker dette programmet.


  Grønne tanker – glade barn er et psykopedagogisk materiell som har til hensikt å stimulere barns tanke – og følelsesbevissthet. Materiellet har 17 tema til bruk i samlingsstunder, og som utgangspunkt for arbeidet i hverdagen. Materiellet brukes på base 4 (førskolebarna).


  Ellemelle (filosofi med små barn) er et materiell som tar opp temaene mobbing, vennskap og felleskap. I filosofisamlingene trenes og utvikles refleksjonsevnen. I samlingene øver vi oss I å tenke oppfinnsomt og nøyaktig – det gjelder både voksne og barn. Vi må være oppfinnsomme for å klare å stille stadig nye spørsmål og få å svare på dem. Materiellet brukes med førskolebarna.


  Hei - spillet er et brettspill med ulike spørsmål om hva man liker, ikke liker og om ting man har opplevd. Spørsmålene starter samtaler mellom barn og voksne. Man får vite mer om hverandres tanker, følelser og om hvordan man ser på forskjellige situasjoner. Dette gjør at man kommer inn på tema som det ikke alltid blir tid til ellers i hverdagen, og man kan få en pekepinn på hva som er viktig for den andre. Slik blir man kanskje til og med litt bedre kjent, noe som kan være godt både for liten og stor. Materiellet brukes i hovedsak med de eldste på base 4.


  For de yngste barna (base 1 og 2) blir det et spennende år, der de skal utarbeide et helt eget program basert på erfaringer fra fjorårets prosjekt «sammen mot mobbing». Det blir spennende å følge dette arbeidet, og vi ønsker lykke til.