( 20/09/2018 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText

   


  Sammen mot mobbing i barnehagen


  edf40wrjww2utHPContent:FullText


  «Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge dette opp» (R17:11).  I fjor (17/18) deltok vi på Tiltaket «Sammen mot mobbing», som er utviklet av professor Francois Alsaker ved universitetet i Bern. Vi har nå mye kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Dette året skal vi videreføre kunnskapen og implementere tiltaket i hverdagen.


  Å implementere betyr at de ansatte må lære teori, deretter må teori konkretiserer og omsettes til praksis.


   

  Vår definisjon av mobbing er:


  • Atferd/handling som har til hensikt å såre eller skade.

  • Atferden blir gjentatt over tid

  • Ubalanse i styrkeforholdet mellom mobber og offer.


   


  Dette barnehageåret har vi valgt ut 4 temaer som vi skal ha særskilt fokus på.


  • Autoritative voksne.

  • Håndtering av utfordrende atferd.

  • Avdekke og håndtere mobbing i vår barnehage.

  • Å involvere barna. Lage felles regler på basene og forebygge mobbeatferd.


   


  Fokus på disse områdene skal bidra til at personalet skal bli bevisst hvordan de best kan trene på god grensesetting og relasjonsbygging til barna.


   


  Se kildebildet

   


  Furuly barnehage skal dette barnehageåret utarbeide interne prosedyrer for håndtering av mobbing. Alle de voksne i barnehagen skal ved hjelp av disse, sammen med økt kompetanse vite nøyaktig hva de skal gjøre når mobbing skjer.