( 18/10/2018 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText

  Det siste året i barnehagen

  I barnehageloven og rammeplanen uttrykkes det klart at det skal være en planlagt overgang mellom barnehage og skole.


  «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skole- fritidsordningen» (R17:33).  Oversikt over pedagogisk innhold 2018/2019

   


  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Barnehageåret 2018/2019 har vi 13 førskolebarn med forventninger og lærelyst. 

   

  Arbeid og innhold det siste året i barnehagen tar utgangpunkt i Askøy kommunes handlingsplan "Fra barnehage til skole", og "Rutiner overgang barnehage - skole".

   

   

   

    

   

  Mål for arbeid med 5 åringene:

  Skal gi gode vilkår for bruk av språket i samspill mellom barn og voksne.

  Skal gi de beste vilkår for utvikling av språk, og forberedende lese - og skriveferdigheter.

  Skal gi barn glede og interesse for bøker og la barna få ta del i bøkenes og fantasiens verden.

  Skal gi barn mange sansemotoriske øvelser, slik at de mestrer kroppen og opplever mestringsglede og trygghet i sosiale og pedagogiske situasjoner. 

   

   

  August

   

  Oppstart førskolegruppe.

  -          Forventninger til siste år i barnehagen, barnas, de voksnes og skolens forventninger.

  -          Vi lager noen enkle regler sammen med barna som vi henger opp og skal bruke dette siste året.

  -          Ulike språkleker inne og ute.

  -          Fortsettelsesbok ”Gummitarzan”

  -          Prosjekt. «Å TEGNE ER Å SE»

  Et prosjekt der vi har fokus på å se og legge merke til. Samtaler med barna om hva de ser, hva de vil tegne, hvordan starte prosessen og hvordan være i prosessen over tid. Fokus på tegning som språkstimulerende aktivitet.

   

  -          Språksprell (3 g pr uke)

  Fire språklige områder: oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling, forlydsanalyse.

   

  Basisferdigheter.

  -          Vente på tur, dele med andre, være stille og lytte mens andre snakker.

  -          Hensiktsmessig stemmebruk

  -          Høflighetsregler

  -          Sitte inntil hverandre uten knuffing

  September

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -          Tallsprell. (2 g pr uke)

  Fem områder danner grunnlaget for øvelsene: rom og posisjon, former, antall og telling, mønster og likhet, mål og vekt.

  -          Oppgaver og aktiviteter med matematisk innhold.

  -          Grovmotoriske leker/aktiviteter og sansemotoriske øvelser.

  -          Tove K (kontrolltegning)

  -          Prosjekt. «Å TEGNE ER Å SE»

  -          Fortsettelsesbok ”Gummitarzan”

   

   

  -          Språksprell

  -          Lek med IKT,

  -          Grovmotoriske aktiviteter

  -          Sanger med rytme og bevegelse

   

  Basisferdigheter.

  -          Følge regler i spill og lek

  -          Kle på seg, øve på å holde orden på egne ting.

  -          Selvstendighet i toalettsituasjoner

  -          Smøre på sin egen mat

   

  Oktober

  -          Tallsprell

  -          Kartlegging rytme og grovmotorikk

  -          lytteleker

  -          Oppgaver arbeidsperm

  -          Prosjekt. «Å TEGNE ER Å SE»

  -          Grønne tanker – glade barn  Psykopedagogisk materiell som har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet.Materiellet brukes som en metode for å hjelpe barn med å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Det vil bli samlingen hver ca. hver 14 dag gjennom store deler av året.

  -          Fortesettelsesbok

  -          Språksprell

  -          Hjernetrim

  Pusling er den aller beste trim for hjernen. Pusleuke/maratonpusling i barnehagen og hjemme.

   

  Basisferdigheter.

  -          Renslighet, selvstendighet.

  -          Behandle bøker og utstyr på en ordentlig måte

  -          Følge regler i spill og lek

   

  November

  -          Tallsprell

  -          Finmotoriske aktiviteter, skriveforberedende aktiviteter

  -          Klipp og limeaktiviteter

  -          Velge julerepertoar

  -          IKT, matematikkapper (matematikksenteret)

   

  -          Språksprell

  -          formingsaktiviteter

   

  Basisferdigheter.

  -          Klippe med saks, blyantgrep

  -          Gjøre ferdig påbegynte aktiviteter.

  -          Øve på friminutt

   

  Januar

   

   

   

   

   

   

   

  -          Filosofisamlinger. (1 gang pr uke).

  Barns undring og vitebegjær er et godt utgangspunkt for å skape filosofiske samtaler, men det krever trening og gode ideer. Barn er kompetente og fortjener å bli lyttet til. Å utvikle evnen til refleksjon er en av de viktigste egenskapene i vårt samfunn.

  -          Sansmotoriske aktiviteter, fokus på pinsettgrep og blyantgrep.

  -          Prosjekt «DEN LILLE STORE FORSKEREN»

  Å forske betyr å jobbe systematisk og grundig for å finne svar selv på noe man lurer på. Vi tar på oss forskerbrillene, undrer og utforsker ved hjelp av nysgjerrigpermetoden.

  1.     Dette lurer jeg på

  2.     Hvorfor er det slik?

  3.     legg en plan

  4.     hent opplysninger

  5.     dette har jeg funnet ut

  6.     fortell til andre

   

  -          Mattemeisen. Lek med matematikk ute.

   

  Basisferdigheter.

  -          Selvstendighet i toalettsituasjoner

  -          Behandle bøker og utstyr på en ordentlig måte.

   

  Februar

   

  -          Filosofisamlinger. (1 gang pr uke).

  -          Språkleker (J Frost)

  -          Kartlegging finmotorikk, papir/blyantoppgave og riming

  -          Prosjekt «DEN LILLE STORE FORSKEREN»

   

  -          Aktiviteter med klipping liming.

  -          Tegne og fargeoppgaver. Farge innenfor streker

   

  Basisferdigheter.

  -          Øve på friminutt, samspill uten voksendeltakelse.

  -          Klippe med saks, blyantgrep

   

  Mars

  -          Finn og kjenne igjen bokstaver, lytte ut første lyd og siste lyd i et ord, telle stavelser.

  -          Kartlegge rim/regler

  -          Prosjekt «DEN LILLE STORE FORSKEREN»

   

   

  -          Rollelek/rammelek.

  -          Leker med fastlagte regler

  -          Maratonlesing i barnehagen og hjemme.

   

  Basisferdigheter.

  -          Behandle bøker og utstyr på en ordentlig måte

  April

  -          Filosofisamlinger. Refleksjoner og tanker rundt skolestart.

  I serien «skolestarterne» har NRK super fulgt fire førskolebarn gjennom et halvt år med barnehageliv, skoleforberedelser og skolestart.

  -          Antall, rom form.

  -          Tove K (kontrolltegning)

  -          Prosjekt: «Trafikk»

  Her blir vi kjent med Tarkus, som er et beltedyr. Han har ni belter på ryggen sin, og når han er i bil har han ti. Da er han et bilbeltedyr. Tarkus er karakterisert ved at han viser stor omsorg for andre og er opptatt av hvordan de har det. Det er viktig når vi er i trafikken sammen med mange andre trafikanter.

   

  -          Sanseløyper

  -          Hinderløyper

   

   

   

  Basisferdigheter

  -          Høflighetsregler

  -          Øve på friminutt, samspill uten voksendeltakelse.

   

  Mai/juni

   

  -          Filosofisamlinger. Refleksjoner og tanker rundt skolestart.

  -          Hermeleker, talekor, fullføre ufullstendige ord, trekke sammen stavelser til ord, tulleord.

  -          Prosjekt: «Trafikk»

  -          Avslutningstur

  -          Teknisk arrangør for musikkfestivalen

  -          Delta i «Hold Norge ren»

  -          Regel leker

   

  Basisferdigheter

  -          Behandle bøker og utstyr på en ordentlig måte

  -          Holde orden i egne saker

  -          Følge regler i spill og lek